Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 listopada 2015 15:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Dostawa artykułów wymieniowych w kategorii ogólnospożywcze na potrzeby dożywiania dzieci

Szczerbice, dnia 3.11.2015 r.

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Szczerbicach
44-293 Gaszowice
ul. Szkolna 6
tel.(32) 45 77 322

Kierując się art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych

/Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. Zmianami/ oraz Zarządzeniem nr 021.02.2015 Dyrektora

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczerbicach w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro zapraszam do złożenia pisemnej oferty w prowadzonym rozeznaniu rynku na usługę w zakresie dostawy artykułów wymieniowych w kategorii ogólnospożywcze na potrzeby dożywiania dzieci.

I. Przedmiot i rodzaj zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w kategorii drób,

podroby, mięso oraz jego przetwory w asortymencie i ilościach podanych w załączniku do niniejszego zaproszenia.

II. Miejsce realizacji zamówienia.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczerbicach – magazyn żywnościowy

III. Termin realizacji zamówienia : od 1.12.2015r. do 30.06.2016 r. przez 5 dni w

tygodniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury bez podania przyczyny,

rezygnacji z niektórych produktów lub zmniejszenia ilości lub poszerzenia ilości

dostarczonych artykułów w oparciu o parametry podane w ofercie.

2. Płatności będą realizowane zgodnie z zapisami zawartej umowy przez obydwie strony.

IV. Wymagania dotyczące oferentów.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z art.

24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

V. Przygotowanie ofert.

1. Ofertę sporządza się czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem nieważności, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę dla jednego zapytania.

3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważniona do występowania w imieniu

oferenta.

4. Ewentualne poprawki winny być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osobę

upoważniona.

5. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi oferent.

6. Podane ceny muszą być cenami brutto

VI. Dokumenty składające się na ofertę.

1. Oferta powinna zawierać:

• wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;

• dokument stwierdzający wpis do rejestru / ewidencji firm prowadzących działalność

gospodarcza;

• oświadczenie oferenta „o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie

społeczne – załącznik nr 2;

• oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych – załącznik nr 3;

• oświadczenie, że dostawa i wniesienie artykułów wymienionych w ofercie odbywać

się będzie do miejsca i w czasie wskazanym przez Zamawiającego - załącznik nr 4;

• oświadczenie o posiadanych środkach transportu oraz osobach uczestniczących w

transporcie artykułów żywnościowych- załącznik nr 5;

• dokument potwierdzający, że samochód jest przystosowany do transportu artykułów

spożywczych

• oświadczenie, iż dostarczane artykuły spożywcze będą jakościowo w gatunku I,

bezpośrednio z magazynu lub hurtowni – załącznik nr 6;

2. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

VII. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Szczerbicach w sekretariacie lub przesyłka pocztowa do dnia 21 listopada 2015 roku do godziny 10.00.

Oferty należy składać w kopertach opisanych: „Dostawa artykułów żywnościowych w

kategorii ogólnospożywcze na potrzeby dożywiania dzieci”.

VIII. Kryteria wyboru ofert.

1. cena poszczególnych produktów jak i całego asortymentu -- 50 pkt.

2. jakość towaru gat.I /bez obiegu sklepowego/ -- 20 pkt.

3. dostawa i wniesienie towaru do miejsca zamówienia oraz realizacja na czas

zamówienia – 5 pkt.

4. termin płatności faktur 14 dni -- 0 - 5 pkt.

5. ilość wystawianych faktur

a) raz na tydzień --- 10 pkt.

b) raz na dwa tygodnie ---- 5 pkt.

c) raz na miesiąc --- 1 pkt.

6. transport w samochodzie przystosowanym do przewozu artykułów

spożywczych /kserokopia dokumentu / --- 10 pkt.

Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów

IX. Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni po ostatecznym terminie składania ofert

tj. do dnia 21 listopada 2015 roku.

X. Data i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 listopada 2015 roku o godzinie 11-tej w siedzibie

Zamawiającego.

XII. Uprawnieni do udzielania informacji.

Uprawnionymi osobami do bezpośredniego kontaktu z oferentami są:

intendent szkoły – Anna Wojaczek 508275354

sekretarz szkoły – Ewa Biernacka

w godzinach 8.00 - 10.00

Dyrektor Szkoły

mgr Edyta Knapik

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie