Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 stycznia 2019 12:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora do Referatu Ogólno-organizacyjnego

Gaszowice, dnia 11.01.2019 r.

K.2110.1.2019

OGŁOSZENIE


WÓJT GMINY GASZOWICE OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PODINSPEKTORA

DO REFERATU OGÓLNO-ORGANIZACYJNEGO


Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice.

Określenie stanowiska urzędniczego:

podinspektor w wymiarze 1 etatu

Wymagania niezbędne:

1. posiadać obywatelstwo polskie,

2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

5.posiadać wykształcenie wyższe lub średnie z zakresu archiwistyki i minimum 3-letni staż pracy,

6.posiadać stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów:

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. skrupulatność,

3. sumienność,

4. terminowość,

5. dyspozycyjność,

6. wysoka kultura osobista,

7. umiejętność obsługi komputera.

Zakres wykonywanych zadań:

1. Prowadzenie archiwum zakładowego, w tym:

- przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych referatów,

- przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

- przeprowadzanie skontrum dokumentacji,

- porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,

- udostępnianie przechowywanej dokumentacji,

- wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,

- przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów,

- inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,

- dbałość o stan i wyposażenie lokalu archiwum zakładowego zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji archiwalnej.

2. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do miejscowo właściwego archiwum państwowego.

3. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości w tym sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego.

4. Doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.

5. Współpraca z komórkami organizacyjnymi dotycząca bieżącej aktualizacji obiegu dokumentów w zakresie zgodności z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

Warunki pracy na stanowisku:

1. praca biurowa,

2. praca powyżej 4 godzin przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gaszowice w miesiącu grudzień 2018 r., tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosił poniżej 6%.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem do korespondencji, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (list motywacyjny, CV);

2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie i staż pracy;

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1)

4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

6. oświadczenie o stanie zdrowia;

7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;

8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )) – (Załącznik nr 2).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane składają dokumenty w zamkniętych kopertach osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Gaszowice lub pocztą na adres: Urząd Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2, z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora do Referatu Ogólno-organizacyjnego” w terminie do dnia 21.01.2019 r. do godz. 15:00.

Uprzejmie informujemy, że nie będziemy zwracać nadesłanych ofert. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gaszowice i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gaszowice.

Wójt Gminy Gaszowice

/-/Paweł Bugdol

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie