Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 grudnia 2014 11:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku

SP Sz-ce. 3014P. 43 .2014

Szczerbice dnia, 1 grudnia 2014 r.

Zaproszenie do składania ofert

[oferta cenowa]

Gmina Gaszowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach projektu „Ja też chcę zostać przedszkolakiem” realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania artykułów żywnościowych do siedziby Zamawiającego po uprzednim telefonicznym lub pisemnym zamówieniu złożonym z jednodniowym wyprzedzeniem przez pracowników Zamawiającego, w dni robocze do godziny 7:15.Zamawiający ma prawo zmienić całkowitą ilość zamówienia nie więcej niż o 10 %.

Dostarczane produkty winny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących produkcji i obrotu żywności, a w szczególności: Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu artykułów żywnościowych dobrej jakości, w opakowaniach dopuszczonych do przechowywania i transportu żywności z uwzględnieniem rodzaju dostarczanych artykułów, w początkowym terminie przydatności do spożycia.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty odpowiednim transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itd.

Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie dane określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania .

Cena winna obejmować również koszty opakowania i transportu.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Oferta winna być złożona do dnia 15 grudnia 2014r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczerbicach ul. Szkolna 6 , faxem 324305516, emailem na adres: spszczerbice@op.pl

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie