Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 kwietnia 2015 12:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 23.04.2015 r.

Gaszowice, dnia 14.04.2015 r.

OG-BR.0002.4.2015

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuje na dzień 23.04.2015 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 marca 2015 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.
7. Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za rok 2014.
9. Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych za rok 2014.
10. Informacja o stanie dróg po sezonie zimowym.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla Gminy Gaszowice.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gaszowice.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie