Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lutego 2019 07:30 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 28.02.2019 r.

Gaszowice, dnia 19.02.2019 r.

BR.0002.2.2019

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuje na dzień 28.02.2019 r. o godz. 16 :00sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 stycznia 2019 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja dotycząca działań promocyjnych Gminy podejmowanych w roku 2018, plany na rok 2019.
7.Informacja o zatrudnieniu w Urzędzie Gminy i pozostałych jednostkach gminy.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a)podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2019 r.;
b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 i na lata następne.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie