Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 marca 2019 10:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 28.03.2019 r.

Gaszowice, dnia 21.03.2019 r.

BR.0002.3.2019

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje na dzień 28.03.2019 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 lutego 2019 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie z działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych Gminy Gaszowice.
7.Informacja o przeprowadzonych konkursach na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na terenie Gminy Gaszowice w roku 2019 – pierwsza część.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
  • a)podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2020;
  • b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
  • c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 i na lata następne;
  • d)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku – trwają konsultacje projektu uchwały.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie