Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 stycznia 2019 20:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 31.01.2019 r.

Gaszowice, dnia 23.01.2019 r.

BR.0002.1.2019

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuje na dzień 31.01.2019 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 grudnia 2018 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja na temat zrealizowanych inwestycji i remontów w roku 2018.

7.Plany inwestycyjne i remontowe na terenie Gminy Gaszowice w roku 2019 z uwzględnieniem dłuższej perspektywy czasowej.

8.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018, kierunki działań na rok 2019.

9.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy w roku 2019;

b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;

c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 i na lata następne;

d) podjęcie uchwały w sprawie określenia miejsca i czasu wyłożenia projektu zmian statutów sołectw.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie