Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 października 2019 07:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI KANCELARII

Gaszowice, dnia 08.10.2019 r.

K.2110.3.2019

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GASZOWICE OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI KANCELARII


Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice.

Określenie stanowiska urzędniczego:

podinspektor

w wymiarze pełnego etatu

Wymagania niezbędne:

1. posiadać obywatelstwo polskie,

2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

5.posiadać wykształcenie minimum średnie,

6.posiadać minimum 3-letni staż pracy w administracji publicznej,

7.posiadać stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów prawa z zakresu:

- ustawy o samorządzie gminnym,

-o pracownikach samorządowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

2. wysoka kultura osobista,

3. łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

4. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,

5. terminowość,

6. skrupulatność,

7. komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań:

1) prowadzenie kancelarii Urzędu Gminy Gaszowice,

2) przyjmowanie wszelkiej korespondencji kierowanej do urzędu,

3) rejestrowanie korespondencji kierowanej do urzędu,

4) kierowanie korespondencji przychodzącej do właściwych komórek organizacyjnych zgodnie z dekretacją,

5) bieżący odbiór poczty elektronicznej na skrzynkach podawczych urzędu,

6) przygotowywanie wysyłki pism złożonych do przekazania odbiorcy,

7) obsługa klientów, udzielanie im informacji i kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych, wydawanie wniosków i informowanie o sposobie i procedurze załatwienia sprawy,

8) prowadzenie następujących rejestrów:

- rejestru korespondencji wychodzącej,

- rejestru korespondencji przychodzącej,

- rejestru skarg, wniosków i petycji,

- rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

9) wydawania odpowiednich druków i formularzy oraz pomoc w ich wypełnianiu.

Warunki pracy na stanowisku:

1. praca biurowa,

2. praca powyżej 4 godzin przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gaszowice w miesiącu wrzesień 2019 r., tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosił poniżej 6%.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem do korespondencji, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (list motywacyjny, CV);

2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy;

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1);

4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznegolub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

6. oświadczenie o stanie zdrowia;

7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;

8. informację o przetwarzaniu danych osobowych kandydata (Załącznik nr 2).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane składają dokumenty w zamkniętych kopertach osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Gaszowice lub pocztą na adres: Urząd Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2, z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi kancelarii” w terminie do dnia 23.10.2019 r. do godz. 15:00.

Uprzejmie informujemy, że nie będziemy zwracać nadesłanych ofert. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gaszowice i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gaszowice.


Wójt Gminy Gaszowice

/-/Paweł Bugdol

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie