Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 października 2019 07:02 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU

Gaszowice, dnia 08.10.2019 r.

K.2110.2.2019

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GASZOWICE OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU


Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice.

Określenie stanowiska urzędniczego:

podinspektor

w wymiarze pełnego etatu

Wymagania niezbędne:

1. posiadać obywatelstwo polskie,

2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

5.posiadać wykształcenie minimum średnie,

6.posiadać minimum 3-letni staż pracy w administracji publicznej,

7.posiadać stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

2. wysoka kultura osobista,

3. łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

4. terminowość,

5. skrupulatność,

6. komunikatywność,

7. umiejętność obsługi komputera,

8. posiadanie prawa jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań:

1. obsługa sekretariatu Urzędu Gminy Gaszowice,

2. obsługa urządzeń biurowych (centrala telefoniczna, fax),

3. potwierdzanie zgodności odpisów z oryginałem oraz przedkładanie Wójtowi lub Sekretarzowi celems twierdzenia własnoręczności podpisów,

4. właściwe zapewnienie realizacji funkcji reprezentacyjnej Wójta oraz organizacji kontaktów Wójta ze wskazanymi przez niego osobami czy zakładami,

5. obsługa centrali telefonicznej i faxu,

6. przygotowywanie delegacji służbowych dla pracowników oraz prowadzenie rejestru delegacji i innych rejestrów,

7. prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami biurowymi i piśmiennymi urzędu.

Warunki pracy na stanowisku:

1. praca biurowa,

2. praca powyżej 4 godzin przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gaszowice w miesiącu wrzesień 2019 r., tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosił poniżej 6%.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem do korespondencji, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (list motywacyjny, CV);

2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy;

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1);

4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznegolub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

6. oświadczenie o stanie zdrowia;

7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;

8. informację o przetwarzaniu danych osobowych kandydata (Załącznik nr 2).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane składają dokumenty w zamkniętych kopertach osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Gaszowice lub pocztą na adres: Urząd Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2, z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu” w terminie do dnia 23.10.2019 r. do godz. 15:00.

Uprzejmie informujemy, że nie będziemy zwracać nadesłanych ofert. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gaszowice i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gaszowice.


Wójt Gminy Gaszowice

/-/Paweł Bugdol

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie