RODO - ogólna klauzula informacyjna


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W URZĘDZIE GMINY GASZOWICE

 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej w skrócie RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, iż:

 

 

I. Administrator danych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gaszowice jest Gmina Gaszowice reprezentowana przez Wójta, z siedzibą przy ul. Rydułtowska 2,
44-293 Gaszowice.

tel. (32) 43 27 140

e-mail: ug@gaszowice.pl

adres WWW: www.gaszowice.pl

 

II. Inspektor ochrony danych.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Bartłomieja Czaudernę, a także Pana Jacka Jaworowskiego pełniącego rolę zastępcy, z którymi może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pod adresem poczty elektronicznej iod@gaszowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

III. cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Gaszowice określonymi przepisami prawa, w szczególności na podstawie
art. 6 – 10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA WYNIKAJĄCA Z RODO:

 1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa,
 2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 3. Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
 4. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

IV. Odbiorcy danych osobowych.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt III, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

V. Okres przechowywania danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 

Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

VII. Prawo do wycofania zgody.

 

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do wycofania zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja wytworzona przez:
Adam Hyliński
email: informatyk2@gaszowice.pl
, w dniu:  20‑03‑2023 11:10:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hyliński
email: informatyk2@gaszowice.pl
, w dniu:  20‑03‑2023 11:10:50
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2023 11:27:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie