Wybory ławników - kadencja 2024 - 2027


WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądowych

 

 

W dniu 31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) Rada Gminy powinna wybrać ławników na nową kadencję do końca października bieżącego roku.

Kolegium Sądu Okręgowego w Rybniku ustaliło, że na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2024 roku kadencję Rada Gminy Gaszowice winna wybrać do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rybniku 1 ławnika, a do orzekania w Sądzie Rejonowym w Rybniku 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 1 ławnika.


 

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.


 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:

Ławnikiem nie może być:

1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokat i aplikant adwokacki,

5) radca prawny i aplikant radcowski,

6) duchowny,

7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusz Służby Więziennej,

9) radny gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkim niezbędnymi dokumentami należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Gaszowice w pokoju 01 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek, wtorek, środa w godz. od 7:00 do 15:00

- czwartek w godz. od 7:00 do 17:00

- piątek w godz. od 7:00 do 13:00

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2155).

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Rada Gminy Gaszowice będzie zasięgać opinii o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693 z poźn. zm), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Pliki do pobrania

31‑05‑2023 10:19:13
Dokumenty:
Plik pdf Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf
31‑05‑2023 10:28:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KI - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na ławnika.pdf
31‑05‑2023 10:28:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenia kandydata na ławnika.pdf
31‑05‑2023 10:28:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista osób zglaszjących kandydata na ławnika_1118498.pdf
31‑05‑2023 10:28:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
163KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników_1118503.pdf
31‑05‑2023 10:28:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ministra sprawiedliwości.pdf
31‑05‑2023 10:28:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Hyliński
email: informatyk2@gaszowice.pl
, w dniu:  31‑05‑2023 09:44:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hyliński
email: informatyk2@gaszowice.pl
, w dniu:  31‑05‑2023 09:44:15
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2023 10:29:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive