OBWIESZCZENIE OŚ.6220.2.2021


Gaszowice, dnia 04.02.2022 r.

OŚ.6220.2.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Gaszowice

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 04.02.2022 decyzji znak OŚ.6220.2.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągu tłocznego z przepompownią ścieków sanitarnych w Czernicy w rejonie ulic Wolności, Powstańców i Młyńskiej oraz w Rydułtowach ul. Barcioka”.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice w godzinach od 7.00 do 13.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 32/4327151.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Gaszowice, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

 

Otrzymują:

1.            Grzegorz Patoła, Przedsiębiorstwo Usługowe CBT ul. Wolności 44a/8 44-230 Czerwionka-Leszczyny

2.            Strony postępowania zawiadamiane w trybie art.49 k.p.a

3.            a/a

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
248KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Stanisław Hanzel
email: informatyk@gaszowice.pl tel.:324327164 fax: admin
, w dniu:  04‑02‑2022 20:44:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Stanisław Hanzel
email: informatyk@gaszowice.pl tel.:324327164 fax: admin
, w dniu:  04‑02‑2022 20:44:17
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2022 20:45:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie