OBWIESZCZENIE OŚ.6220.2.2021


Gaszowice, dnia 26.01.2022 r.

OŚ.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 ust 1 oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Gaszowice

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągu tłocznego z przepompownią ścieków sanitarnych w Czernicy w rejonie ulic Wolności, Powstańców i Młyńskiej oraz w Rydułtowach ul. Barcioka przewidzianego do realizacji w Gminie Gaszowice, Obręb: Czernica oraz w Gminie Rydułtowy,

oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice w godzinach od 7.00 do 13.00 w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

/-/ Wójt Gminy

Paweł Bugdol

Otrzymują:

  • 1.Grzegorz Patoła, Przedsiębiorstwo Usługowe CBT
    ul. Wolności 44a/8
    44-230 Czerwionka-Leszczyny
  • 2.Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.
  • 3.a/a
Informacja wytworzona przez:
Stanisław Hanzel
email: informatyk@gaszowice.pl tel.:324327164 fax: admin
, w dniu:  26‑01‑2022 08:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Stanisław Hanzel
email: informatyk@gaszowice.pl tel.:324327164 fax: admin
, w dniu:  26‑01‑2022 08:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑02‑2022 19:23:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie