Obwieszczenie OŚ.6220.2.2020


Gaszowice, dnia 01.03.2022 r.

OŚ.6220.2.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 10 ust 1 oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Gaszowice

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Regulacja rzeki Nacyny na odcinku od ul. Gen. Maczka w Rydułtowach do wlotu potoku Niedobczyckiego w Rybniku” przewidzianego do realizacji w gminie Rybnik oraz w gminie Rydułtowy,

oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice w godzinach od 7.00 do 13.00 w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

 

/-/ Wójt Gminy

mgr Paweł Bugdol

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Henryk Duda Techunion Sp. z o.o.  ul. Chorzowska 16/3 41-902 Bytom,
  2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.
  3. a/a (Tablica ogłoszeń + BIP).

Do wiadomości:

1.            PGG S.A.  Oddział KWK ROW RUCH Rydułtowyul. Leona 2 44-280 Rybnik,

2.            UM Rybnik,

3.            UM Rydultowy.

Informacja wytworzona przez:
Przemysław Ruczyński
email: rozwoj@gaszowice.pl tel.:324327155
, w dniu:  01‑03‑2022 14:42:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Ruczyński
email: rozwoj@gaszowice.pl tel.:324327155
, w dniu:  01‑03‑2022 14:42:23
Data ostatniej aktualizacji:
01‑03‑2022 14:43:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive