Obwieszczenie OŚ.6220.2.2020


Gaszowice, dnia 31.03.2022 r.

OŚ.6220.2.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Gaszowice

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 30.03.2022 postanowienia znak OŚ.6220.2.2020 o sprostowaniu omyłki w decyzji Wójta Gminy Gaszowice z dnia 18 marca 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Regulacja rzeki Nacyny na odcinku od ul. Gen. Maczka w Rydułtowach do wlotu potoku Niedobczyckiego w Rybniku”.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice w godzinach od 7.00 do 13.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 32/4327151.

 

Od niniejszego postanowienia służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Gaszowice, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Informacja wytworzona przez:
Przemysław Ruczyński , w dniu:  31‑03‑2022 14:30:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Ruczyński
email: rozwoj@gaszowice.pl tel.:324327155
, w dniu:  31‑03‑2022 14:30:25
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2022 14:31:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive