Obwieszczenie OŚ.6220.2.2020


Gaszowice, dnia 18.03.2022 r.

OŚ.6220.2.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Gaszowice

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 18.03.2022 decyzji znak OŚ.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Regulacja rzeki Nacyny na odcinku od ul. Gen. Maczka w Rydułtowach do wlotu potoku Niedobczyckiego w Rybniku”.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice w godzinach od 7.00 do 13.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 32/4327151.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Gaszowice, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Grażyna Pierchała

 

 

 

Otrzymują:

1. Henryk Duda Techunion Sp. z o.o.  ul. Chorzowska 16/3 41-902 Bytom,

2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.

3. a/a (Tablica ogłoszeń + BIP).

 

Do wiadomości:

  1. UM Rybnik
  2. UM Rydułtowy.
Plik pdf Decyzja
18‑03‑2022 11:23:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Przemysław Ruczyński
email: rozwoj@gaszowice.pl tel.:324327155
, w dniu:  18‑03‑2022 11:19:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Ruczyński
email: rozwoj@gaszowice.pl tel.:324327155
, w dniu:  18‑03‑2022 11:19:54
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2022 11:23:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive